Menu Sluiten

De Nederlandse staat heeft in 2020 de eerste fase van het 5G-netwerk uitgerold. Daarbij is GEEN rekening gehouden met de risico's voor mensen, dieren en het milieu. De volgende stap in de uitrol van 5G staat gepland voor eind 2022.

Help ons de verdere uitrol van 5G te stoppen!

Teken ook voor Europese wetgeving m.b.t. 5G

Het Europese Burgerinitiatief “5G, Stay Connected but Protected” roept de EU op om de uitrol van 5G te stoppen totdat er effectieve regelgeving is die de gezondheid, het milieu en onze privacy beschermt.

Om van dit Europees Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een handtekening zetten.

Stem daarom nu op dit Burgerinitiatief en deel deze informatie zoveel mogelijk. 

Lees ook “De ongemakkelijke waarheid over 5G” 

 

Mensen en flora en fauna ondervinden schade van straling. De huidige blootstellingsnormen geven onvoldoende bescherming. Laat ook uw stem horen als u vindt dat dat anders moet. (Klik op de afbeelding voor meer informatie).

Onze focus vanaf 2022: Gemeentelijk/Regionaal

De gang van zaken tijdens onze rechtszaak tegen de staat (2020/2021), heeft meer dan duidelijk gemaakt dat de staat geen enkele bereidheid heeft om de roep van een toenemend aantal wetenschappers en artsen en de zorgen van vele (steeds meer) Nederlanders omtrent de uitrol van 5G serieus te nemen.

Het is bijzonder urgent dat de verdere uitrol van 5G gestopt wordt. Het betekent namelijk een enorme toename van antennes (naar schatting 5 tot 10 keer meer) op 100 meter afstand van elkaar. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

=> In Apeldoorn (de pionier ‘smart city’ van Nederland) hangen al sinds eind 2021 overal witte kastjes aan lantaarnpalen. <= Teken de petitie (zie ook het bericht hieronder)

Wij vinden dit een kwalijke gang van zaken. Immers, één van de kerntaken van de overheid is het zorgdragen voor de gezondheid van burgers. Ook draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Deze verantwoordelijkheden rusten uiteraard niet uitsluitend bij de landelijke overheid, ook lokale bestuurders zijn ermee behept. Daarom hebben wij besloten ons werkterrein uit te breiden naar gemeentelijk niveau.

Wij richten ons daarbij o.a. op het volgende:

– het aanschrijven en informeren van lokale bestuurders (raadsleden, wethouders)
– het informeren en adviseren van burgers over straling en 5G
– het assisteren van burgers in het contact met de gemeente (correspondentie, spreekrecht voor burgers, wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur), etc.)
– het ondersteunen van burgers bij gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld tegen de plaatsing van een zendmast).

Bij dit alles blijven we aandringen op het belang van een open en democratisch debat inzake het dossier straling en 5G.

Lees ook ons nieuwsbericht “Vorderingen Stop5GNL niet ontvankelijk verklaard. Hoe nu verder”. 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen over en/of ervaart u gezondheidsklachten als gevolg van straling/5G? Heeft u behoefte aan (juridische) begeleiding of ondersteuning bij het contact met uw gemeente of wilt u uw ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen u, waar mogelijk, graag verder.

Hoger beroep n.a.v. gewonnen rechtszaak

Op 16 mei 2022 om 13.30 zal de zitting plaatsvinden van het hoger beroep dat de gemeente Berkelland en KPN tegen de door inwoner Wilma de Jong gewonnen beroepsprocedure hebben aangespannen.
Wilma zal er alles aan doen om het belangrijke vonnis van de bestuursrechter in Arnhem van 20 december 2020, dat gezondheidsrisico’s onder 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, bevestigd te krijgen (zie voor vonnis: ECLI:NL:RBGEL:2020:66)99). Als dat lukt hebben burgers hun stem weer terug bij de uitrol van 5G en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s. Stichting Stop5GNL ondersteunt deze zaak uiteraard van harte en wenst Wilma heel veel succes.

Meer informatie over de mogelijkheid voor aanwezigheid van derden of via zoom volgt binnenkort.

Petitie: Stop Smart City Apeldoorn en de uitrol van de kastjes van Radioled!

De gemeente Apeldoorn is  begonnen met het uitrollen van de ‘Slimme Stad’ zonder de burgers daarbij voldoende te hebben betrokken.

Er hangen inmiddels witte kastjes aan lantaarnpalen waarover weinig bekend of zeker is.

Ook is onduidelijk om hoeveel witte kastjes het gaat, op welke locaties ze komen te hangen en welke data er worden verzameld.

Bovendien is er onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.

LET OP: Dit is de (nabije) toekomst van HEEL Nederland.

Daarom roepen wij alle Nederlanders op om,
-ongeacht de woonplaats- deze Apeldoornse petitie te tekenen en te delen.
Meer info over de gang van zaken in Apeldoorn is hier te vinden.

Stralingsbewuste Gemeenteraadsleden

Sinds eind 2020 zijn wij betrokken bij het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit. Een initiatief van stralingsbewuste gemeenteraadsleden met als doel om collega’s een plek te bieden om vragen op het gebied van digitale connectiviteit te bespreken en uit te wisselen hoe dit soort vragen zowel in de raad zelf als samen met burgers besproken kunnen worden.

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist

Ook zijn we betrokken geweest bij het proces en de totstandkoming van het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist waarvoor in 2021 een gemeentelijke subsidie van € 15.000,= is verleend voor de oprichting van een advies- en informatiepunt voor inwoners met vragen/zorgen/klachten als gevolg van straling.

Deelname aan onderzoek "Anders omgaan met Controverses over ONZekere nadelige Effecten van Nieuwe Technologieën" (CONZENT)

Eind 2021 zijn we benaderd door een wetenschapsfilosoof en antropoloog (in dienst van het RIVM) die, in samenwerking met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar de controverse die bestaat over de gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden/ straling, specifiek 5G. Vraag was of wij bereid waren om aan dit onderzoek deel te nemen. Na een persoonlijk kennismakingsgesprek, begin januari 2022, hebben we besloten hiermee in te stemmen.

Het onderzoek zal een periode van twee jaar in beslag nemen en wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Anders omgaan met Controverses over Onzekere Nadelige Effecten van Nieuwe Technologieën’ (CONZENT).

Doel is te verkennen of het mogelijk is om uiteindelijk maatschappij-breed productiever om te gaan met wetenschappelijke controversen.

Het onderzoek richt zich op  wetenschappelijke controversen, kennisconflicten en kennispolitiek. Vragen die centraal staan zijn: Wat weten we eigenlijk over de effecten van 5G op onze gezondheid? Welke theorieën, methoden, meetinstrumenten en literatuur circuleren er? Hoe gaan verschillende groepen om met onzekerheid / wetenschappelijke tegenstrijdigheden rondom 5G? Welke zorgen/thema’s leven er bij verschillende belanghebbenden? 

Oproep van Collectief Stop5G België

Collectief Stop5G België gaat de komende maanden vijf rechtszaken voeren. Dit vereist uiteraard veel voorbereidend werk en kost veel geld. 

Wilt u Collectief Stop5G.be financieel steunen? Klik dan hier.

Het hele verhaal over straling en 5G (1:16 min.)

5G, wat is daar mis mee?

De overheid slaat alle waarschuwingen in de wind

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV). Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook wijzen we landelijke en lokale bestuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om de eigen bevolking tegen ondermijnende straling te beschermen. Dit alles heeft -tot nu toe- helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid,. Integendeel: de landelijke uitrol van de eerste fase van 5G is sinds juli 2020 een feit. De volgende stap die de regering wil nemen m.b.t. de uitrol van 5G (veiling van 3,5 GHz) staat gepland voor eind 2022. 

Geen onderzoek gedaan naar de risico's van 5G

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aantoont dat er als gevolg van (langdurige/veelvuldige) blootstelling aan elektromagnetische velden permanente schade kan optreden.
Tot op heden is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en gaf in een uitzending op RTLZ op 9 september 2019 aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. 
Ook in het in september 2020 gepubliceerde adviesrapport “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad komt naar voren dat de invloed van 5G op de gezondheid deels nog niet is onderzocht, dat de daadwerkelijke risico’s niet bekend zijn en dat samenhang tussen 5G en bepaalde ziekten niet uit te sluiten is.
Hoewel dit adviesrapport eind 2020/begin 2021 tot drie keer toe op de agenda van de Tweede Kamer heeft gestaan, is het debat erover  eveneens drie keer uitgesteld en is men er in politiek Den Haag sindsdien niet meer op terug gekomen.

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert eveneens de dringende oproep van 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Dit omdat volgens de wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde gezondheidscrisis.