Menu Sluiten

De Nederlandse staat heeft in 2020 de eerste fase van het 5G-netwerk uitgerold. Daarbij is GEEN rekening gehouden met de risico's voor mensen, dieren en het milieu. De volgende stap in de uitrol van 5G staat gepland voor eind 2023.

Help ons de verdere uitrol van 5G te stoppen!

NU VERKRIJGBAAR
“5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?” 
Een ongemakkelijke waarheid in 12 artikelen en “5G: veilig verbonden in een duurzame samenleving?”
Meer info/bestellen

Onze missie

Stichting Stop5gNL is opgericht in 2019, voorafgaand aan de komst van 5G (de vijfde generatie draadloze netwerken). Het doel van deze stichting is het, zowel bij burgers als bestuurders, onder de aandacht brengen van de gezondheidsrisico’s en de maatschappelijke implicaties van 5G en op te roepen tot bezinning en voorzichtigheid m.b.t. de (verdere) uitrol van deze nieuwe generatie draadloze technologie. 

Aangezien de Nederlandse overheid destijds had aangekondigd de 5G-frequenties in juni 2020 te gaan veilen, leek dat ons een goed moment om de regering te verzoeken een pas op de plaats te maken en zich te bezinnen op deze risicovolle technologie. Gesprekken die de stichting hierover voerde met het ministerie van Economische Zaken liepen echter op niets uit. Daarom besloten wij ons verzoek om te zetten in een rechtszaak tegen de Staat. Ook dat had helaas niet het gewenste resultaat: de rechter oordeelde dat de veiling van de frequenties mocht doorgaan. Daarmee was de eerste fase van de uitrol van 5G een feit. Voor meer informatie over deze rechtszaak klik hier.

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid aangekondigd eind 2023 de volgende 5G-frequentie te gaan veilen. Daarmee komt de tweede fase van de 5G-uitrol in beeld: een enorme hoeveelheid kleine antennes (‘small cells’ en ‘pico cells’) overal in het straatmeubilair. Dit vinden wij een zeer onwenselijke ontwikkeling. Ook in de samenleving bemerken wij een toename aan zorgen m.b.t. 5G. Steeds meer mensen blijken tot het besef te komen dat 5G niet alleen een technisch netwerk betreft, maar dat, naast de gezondheidsrisico’s voor mensen en flora en fauna, ook zaken als privacy, veiligheid, technocratisering en digitalisering een belangrijke rol spelen.

Daarom zetten wij ons burgerinitiatief voort. Wij baseren ons daarbij zowel op een steeds groter wetenschappelijk fundament als op de breed gedragen zorgen in de samenleving. Het is ons streven de democratische besluitvorming, vrij van elke lobby vanuit de industrie en eenzijdige belangen, te bevorderen. Ook willen wij bijdragen aan de vorming van een Nederlands/Europees netwerk van terzake deskundigen, teneinde overheidsorganen te informeren en te wijzen op hun maatschappelijke taak van zorg en veiligheid voor de bevolking.

Onze focus vanaf 2022: Gemeentelijk/Regionaal

De gang van zaken tijdens onze rechtszaak tegen de staat (2020/2021), heeft meer dan duidelijk gemaakt dat de staat geen enkele bereidheid heeft om de roep van een toenemend aantal wetenschappers en artsen en de zorgen van vele (steeds meer) Nederlanders omtrent de uitrol van 5G serieus te nemen.

Het is bijzonder urgent dat de verdere uitrol van 5G gestopt wordt en dat de overheid zich bezint op de  gezondheidseffecten en maatschappelijke implicaties van deze nieuwe generatie draadloze technologie. Het betekent namelijk een enorme toename van antennes (naar schatting 5 tot 10 keer meer) op 100 meter afstand van elkaar. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

=> In Apeldoorn (de pionier ‘smart city’ van Nederland) hangen al sinds eind 2021 overal witte kastjes aan lantaarnpalen. <= Teken ook de petitie 

Wij vinden dit een kwalijke gang van zaken. Immers, één van de kerntaken van de overheid is het zorgdragen voor de gezondheid van burgers. Ook draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Deze verantwoordelijkheden rusten uiteraard niet uitsluitend bij de landelijke overheid, ook lokale bestuurders zijn ermee behept. Daarom hebben wij besloten ons werkterrein uit te breiden naar gemeentelijk niveau.

Wij richten ons daarbij o.a. op het volgende:

– het aanschrijven en informeren van lokale bestuurders (raadsleden, wethouders)
– het informeren en adviseren van burgers over straling en 5G
– het assisteren van burgers in het contact met de gemeente (correspondentie, spreekrecht voor burgers, wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur), etc.)
– het ondersteunen van burgers bij gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld tegen de plaatsing van een zendmast).

Bij dit alles blijven we aandringen op het belang van een open en democratisch debat inzake het dossier straling en 5G. 

Meer info: “Vorderingen Stop5GNL niet ontvankelijk verklaard. Hoe nu verder”. 

Tekent u ook de landelijke petitie? Al ruim 50.000 mensen gingen u voor.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Heeft u vragen? Maakt u zich zorgen over en/of ervaart u gezondheidsklachten als gevolg van straling/5G? Heeft u behoefte aan (juridische) begeleiding of ondersteuning bij het contact met uw gemeente of wilt u uw ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord en helpen u, waar mogelijk, graag verder.

Voorbeeldbrieven om aan uw gemeente te sturen en andere nuttige info

Adviesstuk voor gemeenten: “Elektromagnetische Straling, inclusief 5G – hoe verstandig en veilig om te gaan met draadloze technologieën, met respect voor mens, dier, natuur en privacy”
Dit informatieve en tegelijkertijd verontrustende document is in december 2022 samengesteld door bewonersplatform EMV  (Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers). 

Stralingsbewuste Gemeenteraadsleden

Sinds eind 2020 zijn wij betrokken bij het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit. Een initiatief van stralingsbewuste gemeenteraadsleden met als doel om collega’s een plek te bieden om vragen op het gebied van digitale connectiviteit te bespreken en uit te wisselen hoe dit soort vragen zowel in de raad zelf als samen met burgers besproken kunnen worden.

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist

Ook zijn we betrokken geweest bij het proces en de totstandkoming van het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist waarvoor in 2021 een gemeentelijke start-subsidie van € 15.000,= is verleend voor de oprichting van een advies- en informatiepunt voor inwoners met vragen/zorgen/klachten als gevolg van straling.

Oproep van Collectief Stop5G België

Collectief Stop5G België gaat de komende tijd vijf rechtszaken voeren. Dit vereist uiteraard veel voorbereidend werk en kost veel geld. 

Wilt u Collectief Stop5G.be financieel steunen? Klik dan hier.

5G: surveillance

Gevolgen voor flora en fauna

5G: het hele plaatje

5G, wat is daar mis mee?

De overheid slaat alle waarschuwingen in de wind

Sinds jaren werken we aan meer bewustzijn over de schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV). Op alle mogelijke manieren proberen wij de politiek, de bestuurders in dit land, van plaatselijk tot landelijk, meer inzicht te geven in de biologische effecten en de schade aan al wat leeft. Ook wijzen we landelijke en lokale bestuurders op hun verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om de eigen bevolking hierover te informeren en tegen mogelijke gezondheidsrisico’s te beschermen. Hier is helaas nog altijd geen gehoor aan gegeven. Integendeel: de landelijke uitrol van de eerste fase van 5G is sinds juli 2020 een feit. De volgende stap die de regering wil nemen m.b.t. de uitrol van 5G (veiling van 3,5 GHz) staat gepland voor eind 2023. 

Geen onderzoek gedaan naar de risico's van 5G

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aantoont dat er als gevolg van (langdurige/veelvuldige) blootstelling aan elektromagnetische velden permanente schade kan optreden.
Tot op heden is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en gaf in een uitzending op RTLZ op 9 september 2019 aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. 
Ook in het in september 2020 gepubliceerde adviesrapport “5G en Gezondheid” van de Gezondheidsraad komt naar voren dat de invloed van 5G op de gezondheid deels nog niet is onderzocht, dat de daadwerkelijke risico’s niet bekend zijn en dat samenhang tussen 5G en bepaalde ziekten niet uit te sluiten is.
Hoewel dit adviesrapport eind 2020/begin 2021 tot drie keer toe op de agenda van de Tweede Kamer heeft gestaan, is het debat erover  eveneens drie keer uitgesteld en is men er in politiek Den Haag sindsdien niet meer op terug gekomen.

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert eveneens de dringende oproep van 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming van de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Dit omdat volgens de wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde gezondheidscrisis.