Menu Sluiten

Uitspraak van rechter teleurstellend, Staat echter geen carte blanche

31 mei 2020

De overheid mag doorgaan met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G. Dit heeft de rechter 25 mei jl. geoordeeld en daarmee Stop5GNL in het ongelijk gesteld. Een zeer teleurstellende uitspraak van de voorzieningenrechter.

Stop5GNL is van mening dat er teveel twijfel is over de gezondheidseffecten en heeft dit onderbouwd met vele onderzoeken van wetenschappers die dit aantonen. Hieruit blijkt duidelijk dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de veiligheid van 5G.

De voorzieningenrechter gaf aan terughoudend te moeten zijn en zich niet te mengen in het wetenschappelijke debat. Dat deed het echter wel door alleen onderzoeken van de Staat te noemen en hun kant te kiezen, waarmee het de onderzoeken van de kant van Stop5GNL  negeerde. Onderzoeken van gerenommeerde internationale instituten. Het gaat om duizenden onderzoeken die peer reviewed in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften verschenen zijn.

 

 

“Belangrijke stemmen pleiten voor meer onderzoek. Een onderzoeksdienst van het Europees Parlement voedt de twijfel of wel het hele wetenschappelijke verhaal verteld wordt. De Utrechtse hoogleraar Hans Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, vindt daarom dat de uitrol van 5G niet vanzelf spreekt. En Aart Nederveen, radioloog aan het AMC en hoogleraar toegepaste radiologie aan de Universiteit van Amsterdam, pleitte recent in deze krant nog voor een pas op de plaats, omdat er wetenschappelijk te weinig eensgezindheid is. Dat is een wijs advies, maar het lijkt erop dat hij voor dovemansoren heeft gepraat. De overheid mag van de rechter dóór, en de staat gaat minimaal 900 miljoen euro verdienen aan de 5G-veiling. Dat kan hij in deze tijden goed gebruiken.” Artikel Trouw https://www.nd.nl/opinie/commentaar/973902/5g

En het was Stop5GNL ook niet om de beoordeling van de wetenschap te doen, maar om toepassing van het voorzorgsbeginsel dat onmiskenbaar moet worden toegepast als er risico’s zijn voor de volksgezondheid. En dat is duidelijk het geval bij de uitrol van 5G.

“Bij sommige technieken, producten of handelingen is er( nog) geen wetenschappelijke zekerheid over of, wanneer en in welke mate er een kans bestaat op schade voor mens en milieu. Het uitgangspunt in deze gevallen is dat dusdanige maatregelen moeten worden getroffen, dat grote en onomkeerbare schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.” https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 2018/05/11/handreikingen-voor-risico–en-veiligheidsvraagstukken-voorzorg 

Positief aan de uitspraak is dat de Staat geen carte blanche heeft en zijn verantwoordelijkheid van de rechter zal moeten nemen.

 

 

 

“En in het belangrijkste deel van de uitspraak houdt de rechter de overheid onverkort verantwoordelijk voor het waarborgen van de volksgezondheid nu de elektromagnetische velden door 5G sterker zullen worden. De overheid belooft de rechter dat te zullen ‘monitoren’, en belooft actie als de blootstellingslimieten toch niet zo veilig blijken als gedacht. ‘Op dat moment zal ingrijpen van de staat ook vereist zijn en de staat heeft verklaard daartoe te allen tijde in staat te zijn. De uitrol van 5G is gelet daarop niet onomkeerbaar.” Artikel Trouw https://www.nd.nl/opinie/commentaar/973902/5g

Stop5GNL beraadt zich nu op vervolgstappen. We zijn van mening dat de overheid pas op de plaats moet maken en niet door moet gaan met de uitrol van 5G. De rechter gaf aan dat 5G niet onomkeerbaar is als blijkt dat er gezondheidsgevolgen zijn. Dit is een opmerkelijke uitspraak en daarmee neemt de overheid een te grote gok. Als gezondheidsschade eenmaal optreedt kan dit wel degelijk onomkeerbaar zijn en daarmee lopen we een te groot risico!   

Hier een link naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4461&showbutton=true&keyword=stop5gnl