Menu Sluiten

Datum uitspraak Hoger Beroep bekend

21 april 2021

Op dinsdag 15 juni a.s. is het Gerechtshof voornemens schriftelijk uitspraak –“arrest”- te doen inzake het Hoger Beroep dat Stichting Stop5GNL tegen de Staat heeft aangetekend.

5G: Gezondheid boven geldelijk gewin

Een van de speerpunten in het pleidooi van Stop5GNL is dat gezondheidseffecten zwaarder dienen te wegen dan economische. Stop5GNL vindt het laakbaar dat de overheid nalaat het EU-voorzorgsprincipe te hanteren.

Ook het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad bevat, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s (kans op tumoren, neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen), bij blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen, een expliciete oproep tot voorzorg.

Het rapport is inmiddels tot drie keer toe geagendeerd ter bespreking door de parlementaire commissie. Tot op heden is er door de verantwoordelijke bewindspersonen echter met geen woord over gerept.

Standaard antwoord

De schriftelijke Kamervragen die SGP-Kamerlid Chris Stoffer op 26 januari jl. stelde over het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe” zijn op 8 april jl. beantwoord door Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). De strekking van het antwoord laat zich raden: er zijn geen risico’s voor de gezondheid, er wordt een strenge blootstellingslimiet gehanteerd en alleen het thermische effect (opwarming) is wetenschappelijk bewezen, maar dat effect treedt onder de limiet niet op. M.a.w.: het is veilig.

Prof. dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad) vindt dat te kort door de bocht: “als het om biologische processen gaat, zie je toch wel wat signalen. (…) als je de hele populatie gaat blootstellen, moet je toch wel redelijk zeker zijn van je zaak.”

In haar antwoord refereert Mona Keijzer tevens aan de uitspraak in Kort Geding van Stichting Stop5GNL (mei 2020): “De rechtbank concludeerde bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.”

Dat een Nederlandse bestuursrechter in december 2020 heeft geoordeeld dat er, gezien de huidige wetenschappelijke inzichten, ook onder een limiet van 1 V/m sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s (ter vergelijking: in Nederland geldt een blootstellingslimiet van 61 V/m) houdt de staatssecretaris wijselijk stil.

Stop5GNL vraagt U om met een donatie bij te dragen in de advocaatkosten voor deze belangrijke rechtszaak.

Contact: info@stop5gnl.nl

5G-Manifest van Nederlandse artsen