Menu Sluiten

Vorderingen Stop5GNL niet-ontvankelijk verklaard. Hoe nu verder?

24 juni 2021

Wel ontvankelijk of niet ontvankelijk, that’s the question

Op 15 juni 2021 heeft het Hof de vorderingen van Stichting Stop5GNL in het hoger beroep tegen de Staat ‘niet-ontvankelijk’ verklaard met als argument dat wanneer de rechtsgang naar de bestuursrechter open staat, een zaak wat het Hof betreft per definitie niet-ontvankelijk is bij de civiele rechter. Opmerkelijk daarbij is dat de voorzieningenrechter in kort geding de zaak wèl ontvankelijk verklaard had. Een duidelijk verschil in inzicht, met als gevolg voor Stop5GNL dat zij terug naar de tekentafel verwezen is, zonder dat de rechter inhoudelijk op de ingebrachte grieven is ingegaan.

Teneinde dit niet-ontvankelijkheidsbesluit aan te vechten, zou Stop5GNL in cassatie kunnen gaan bij de Hoge Raad. Beslist die dat de zaak inderdaad niet-ontvankelijk is, dan is dit traject afgerond. Is de Hoge Raad echter van mening dat de vorderingen in het hoger beroep van Stop5GNL wel ontvankelijk zijn, dan wordt de zaak overgedragen naar het Hof in Den Bosch met het verzoek tot een inhoudelijke uitspraak te komen. Dit traject is echter zeer prijzig en neemt veel tijd in beslag.

Hoe nu verder?

Stop5GNL heeft daarom besloten om bestuursrechtelijke wegen te gaan bewandelen.

Daarbij valt te denken aan:
– het indienen van zienswijzen om invloed uit te oefenen op besluiten van landelijke en lokale overheden. Bij het nemen van besluiten zijn overheden verplicht om op ingediende zienswijzen te reageren en ze in de besluiten te verwerken.
– het starten van bezwaarschriftprocedures via de bestuursrechter om besluiten van de landelijke en lokale overheden aan te vechten. Hierbij bestaat de mogelijkheid om voorlopige voorzieningen aan te vragen, bijvoorbeeld m.b.t. de veiling/uitrol van 3,5 en 26 GHz. De rechter wordt dan verzocht een speciale regeling te treffen voor de periode dat het bezwaar nog in behandeling is. In dit geval zou dat neerkomen op het maken van een pas op de plaats met de genoemde frequenties.

Voorts overweegt Stop5GNL om in gesprek te gaan met de diverse landelijke actie- en belangengroepen om te kijken welke (juridische) wegen eventueel gezamenlijk bewandeld kunnen worden.

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om de krachten te bundelen met individuele inwoners om samen met hen bezwaarschriften in te dienen en rechtszaken te starten tegen afgegeven vergunningen voor zendmasten. Stop5GNL zou hierbij (eventueel samen met het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit) een coördinerende rol kunnen vervullen.

Bij dit alles zal Stop5GNL sowieso de politieke route blijven volgen waarbij zij haar pogingen om landelijke en lokale politici te overtuigen zal voortzetten en zal blijven aandringen op een open en democratisch debat.

M.a.w. Stop5GNL zal haar pogingen om mensen en flora en fauna te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische straling onverminderd voortzetten.