Menu Sluiten

Even voorstellen

Wij zijn een groep mensen die de uitrol van 5G een risicovol idee vinden. Naar de veiligheid van 5G is amper onderzoek gedaan en duizenden onderzoeken m.b.t. de vorige generaties draadloze netwerken (2G t/m 4G) tonen schadelijke effecten aan. We richten ons niet alleen op de gevolgen voor mensen, maar hebben ook oog voor de (wetenschappelijk aangetoonde) risico’s van straling voor het ecosysteem. En we beseffen dat het ecosysteem een cruciale rol speelt bij (het in stand houden van) de menselijke gezondheid. Wij vinden het van belang te benadrukken dat wij niet tegen technologische vooruitgang zijn. Wij zijn vóór de ontwikkeling en het gebruik van veilige en duurzame technologie.

Jan van Gils - Voorzitter

Jan is al sinds 1998 bezig met de risico’s van zenderstraling. In het kader van een gesprek toentertijd met de gemeente Rotterdam maakte hij kennis met vertegenwoordigers van de GGD, de KPN en de landelijke overheid. Zij benaderen het onderwerp puur technisch en economisch. Jan was hierover zeer verbaasd en dat is in feite zo gebleven. Hij begon zijn lange weg met het organiseren van een symposium dat niet zonder gevolgen bleef. Zowel de overheid (EZK) als de telecom-providers (MoNet) gingen zich reorganiseren met het doel sterker te staan tegenover de burger. Al die jaren is hij blijven strijden voor informatie aan de burgers en het centraal stellen van de volksgezondheid gebaseerd op up-to-date wetenschappelijke inzichten. Uitgaande van eerlijkheid en waarachtigheid in de argumentatie. Hij hoopte dit ook bij de overheid, Gezondheidsraad, GGD, RIVM en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden aan te treffen. Daarbij bleef het warmte-dogma van de zogenaamd ‘veilige’, limieten van de Gezondheidsraad een onwrikbaar thema. Met de WHO en ICNIRP voorop zijn de industrieel geharmoniseerde limieten een ondoordringbaar muur die maar mondjesmaat scheuren gaat vertonen. 

Sylvia Slegers - Secretaris

Rond de eeuwwisseling begon Sylvia in toenemende mate vraagtekens te zetten bij de veiligheid van draadloze technologie. Temeer daar zij, in haar werk als docent in het voortgezet onderwijs, ongeveer gelijklopend met de opkomst van de mobiele telefoon en draadloos internet, steeds vaker leerlingen met hoofdpijn en concentratieproblemen voor zich had. Dat deed haar besluiten om dieper in de materie te duiken en daarbij stuitte ze op vele onafhankelijke, peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken die haar vermoedens bevestigden.
Sindsdien spant Sylvia zich op allerlei manieren in om te zorgen voor meer bewustwording onder burgers en politici over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. Ze focust daarbij niet alleen op onze gezondheid, ze vraagt ook aandacht voor de wetenschappelijk vastgestelde gevolgen van straling voor dieren, planten en het hele ecosysteem.

Carlo Fiscalini - Penningmeester

Carlo is werkzaam als zelfstandig juridisch adviseur en is daarnaast gemeenteraadslid voor Nieuw Democratisch Zeist. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest bij het proces en de totstandkoming van het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist waarvoor in 2021 een gemeentelijke start-subsidie van € 15.000,= is verleend voor de oprichting van een advies- en informatiepunt voor inwoners met vragen/zorgen/klachten als gevolg van straling.

Onze focus

1. Erkenning dat er voldoende goed wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is om het overheidsbeleid te wijzigen ten aanzien van elektromagnetische velden (EMV) en gezondheidsrisico’s.
2. De gezondheidsrisico’s van EMV en straling onder de aandacht van de Nederlandse bevolking brengen, zoals in een aantal EU landen gedaan wordt.
3. Een appèl doen op de industrie en politiek om ervoor te zorgen dat er veiligere, stralingsarme apparatuur op de markt komt.
4, Bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen bij mens, dier en plant, die door EMV straling/velden ontstaan.
5. Informatie verstrekken aan burgers ‘hoe om te gaan’ met deze voorlopig onveilige techniek.
6. Samenwerken met nationale en internationale organisaties om de “onzichtbare” en “onderschatte” milieufactor EMV op de politieke agenda te krijgen.
7. Democratische besluitvorming stimuleren en een maatschappelijk debat op gang brengen
8. Aandacht vragen bij de politiek voor de problematiek van de (toenemende) groep mensen die buiten de maatschappij (dreigen te komen) staan omdat zij gezondheidsklachten ervaren als gevolg van EMV. 
9. Bewustzijn genereren bij lokale bestuurders inzake de risico’s en keerzijden van de hedendaagse draadloze technologieën 
10. De ‘indirecte’ gevolgen van een toenemend gebruik van mobiele apparatuur onder de aandacht brengen (bijv. kinderen die minder naar buiten gaan en minder sporten, de ‘information overload’ en de ‘fear of missing out’, een steeds individuelere en sociaal afgesloten maatschappij etc.)