Menu Sluiten

Persberichten

Persbericht 15 juni 2021:

STOP5GNL – Uitspraak in Hoger Beroep

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Stop5GNL ervaart het arrest als ‘zwaar teleurstellend’.

Vorderingen wel/niet ontvankelijk

Terwijl in Kort Geding (ro 4.8) werd geoordeeld, dat Stop5GNL ontvankelijk is in haar vorderingen, is de stichting in Hoger Beroep daarin niet-ontvankelijk verklaard. Omdat, volgens het Hof, Stop5G via de bestuursrechter op had kunnen komen (en nog op kan komen) tegen de besluiten van de Staat inzake de uitrol van 5G. Dus is er geen plaats voor een oordeel van de civiele rechter. Stop5GNL zou de zaak  voor de Bestuursrechter (hebben) moeten brengen.

Volksgezondheid wederom in de kou.

Het Hof oordeelt, dat de Staat voldoende rekening houdt met de gevolgen voor de volksgezondheid. De argumenten van Stop5GNL die het tegendeel aantonen, lijken niet in overweging genomen te zijn. Opvallend daarbij is, dat het Hof het thema volksgezondheid voornamelijk beoordeeld heeft op basis van formele gronden. Empathie en mededogen met en zorg voor mensen die moeten zien te leven met straling gerelateerde klachten lijken in het arrest niet meegewogen te zijn.

Terwijl alleen al de paragraaftitels van de samenvatting voldoende reden geven tot (voor)zorg, kent het Hof in zijn arrest bijzonder weinig gewicht toe aan het adviesrapport “5G en Gezondheid” (Gezondheidsraad – september 2020). Daarentegen hecht het Hof opvallend veel waarde aan ICNIRP: de organisatie die slechts een beperkt deel van mogelijke gevolgen voor de gezondheid belicht: opwarming van weefsel.

Belangenverstrengeling buiten beeld

Hoewel Stop5GNL op uitgebreide wijze belicht heeft hoezeer er binnen de adviesorganen van de overheid (waaronder ICNIRP) sprake is van belangenverstrengeling, is daar in deze uitspraak van het Hof geen woord over terug te lezen.

Selectieve beschouwing van wetenschappelijke onderzoeken

In zijn arrest lijkt het Hof ook geen oog te hebben voor de al jaren bestaande wetenschappelijke verdeeldheid over gevolgen van straling. Die verdeeldheid noopt juist tot hantering van het voorzorgsprincipe. Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken lijken terzijde te zijn geschoven.

Stop5GNL beraadt zich op mogelijke vervolgstappen en vraagt u om met een donatie bij te dragen in de kosten van deze belangrijke procedure.

Contact: info@stop5gnl.nl

5G-Manifest van Nederlandse artsen

Persbericht 21 april 2021:

STOP5GNL – Datum Hoger Beroep bekend

Op dinsdag 15 juni a.s. is het Gerechtshof voornemens schriftelijk uitspraak –
“arrest”- te doen inzake het Hoger Beroep dat Stichting Stop5GNL tegen de Staat heeft aangetekend.

5G: Gezondheid boven geldelijk gewin

Een van de speerpunten in het pleidooi van Stop5GNL is dat gezondheidseffecten zwaarder dienen te wegen dan economische. Stop5GNL vindt het laakbaar dat de overheid nalaat het EU-voorzorgsprincipe te hanteren.

Ook het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad bevat, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s (kans op tumoren, neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen), bij blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen, een expliciete oproep tot voorzorg.

Het rapport is inmiddels tot drie keer toe geagendeerd ter bespreking door de parlementaire commissie. Tot op heden is er door de verantwoordelijke bewindspersonen echter met geen woord over gerept.

Standaard antwoord

De schriftelijke Kamervragen die SGP-Kamerlid Chris Stoffer op 26 januari jl. stelde over het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe” zijn op 8 april jl. beantwoord door Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). De strekking van het antwoord laat zich raden: er zijn geen risico’s voor de gezondheid, er wordt een strenge blootstellingslimiet gehanteerd en alleen het thermische effect (opwarming) is wetenschappelijk bewezen, maar dat effect treedt onder de limiet niet op. M.a.w.: het is veilig.

Prof. dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad) vindt dat te kort door de bocht: “als het om biologische processen gaat, zie je toch wel wat signalen. (…) als je de hele populatie gaat blootstellen, moet je toch wel redelijk zeker zijn van je zaak.”

In haar antwoord refereert Mona Keijzer tevens aan de uitspraak in Kort Geding van Stichting Stop5GNL (mei 2020): “De rechtbank concludeerde bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.”

Dat een Nederlandse bestuursrechter in december 2020 heeft geoordeeld dat er, gezien de huidige wetenschappelijke inzichten, ook onder een limiet van 1 V/m sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s (ter vergelijking: in Nederland geldt een blootstellingslimiet van 61 V/m) houdt de staatssecretaris wijselijk stil.

Stop5GNL vraagt U om met een donatie bij te dragen in de advocaatkosten voor deze belangrijke rechtszaak.

Contact: info@stop5gnl.nl

5G-Manifest van Nederlandse artsen

Persbericht 15 maart 2021:

STOP5GNL – Hoger Beroep in eindfase

Stichting Stop5GNL heeft het schriftelijk slotpleidooi in het hoger beroep tegen de Staat op 9 maart jl. ingediend. Het Gerechtshof zal op 20 april a.s. een datum bepalen waarop uitspraak -“arrest”- gedaan zal worden.

Van een openbare zitting moest helaas, door omstandigheden, zoals strenge lockdown, worden afgezien. De advocaten van Stop5GNL schreven een schriftelijk slotpleidooi, dat, met alle andere ingebrachte stukken, het Hof ertoe moet bewegen de -grondig onderbouwde- gezondheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan de economische. 

Het EU-voorzorgsprincipe dient gehanteerd, om de bevolking te beschermen. Onze overheid predikt veiligheid, omdat de blootstelling meestal ruim onder de limiet voor het “opwarm-magnetron-effect” blijft. Maar biologische effecten, langdurige en continue blootstelling, stapeling van de vele stralingsbronnen die ons omringen en de specifieke 5G-technologieën zijn hierbij, ten onrechte, buiten beschouwingen gelaten.

De limiet voldoet niet
Een Nederlandse rechter heeft in december 2020 geoordeeld, dat verhoogde gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten zijn bij 1.V/m gezien de huidige wetenschappelijke inzichten. Onze overheid vindt een limiet van 61.V/m voor de onzichtbare zenderstraling echter nog steeds acceptabel.

Wereldwijd lopen er meer rechtszaken waarin de limiet onder vuur ligt : in de VS een zaak tegen de FCC, in Europa een zaak van een Euro-parlementariër, bij het Europese Hof van Justitie en in Nederland de zaak van Stop5G.NL tegen de Staat, in hoger beroep.

Ondertussen gaat de lobby voort. Toch vertonen zich barsten in het bolwerk, dat zich decennia geleden vormde en slechts één adagium kent:“alleen opwarming en zolang de opwarm-limiet gehanteerd wordt, is het veilig.”.
In de Franse documentaire Complément d’enquête 5G : l’onde d’un doute wordt aangetoond, dat de private ICNIRP-adviescommissie, die de warmtelimiet adviseert in de EU, wetenschappelijke onderzoeken selectief interpreteert en dat deze commissie (financiële) banden heeft met de telecomsector.

Van uitstel naar afstel?
Hoewel er in het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad, van september 2020, o.a. gesproken wordt over mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals kans op tumoren, op  neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen, is dat rapport voor de overheid geen reden om op de rem te gaan staan. Ook het advies van de Gezondheidsraad om af te zien van de uitrol van 5G via 26 GHz, omdat onderzoek daarnaar ontbreekt, werd door de Staat terzijde gelegd. Dit adviesrapport is al drie keer geagendeerd ter bespreking door de parlementaire cie., maar tot nu toe is er door de verantwoordelijke bewindspersonen met geen woord over gerept.

Geen antwoord op Kamervragen
Op Kamervragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer van 26 januari jl. n.a.v. het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe” , heeft Mona Keijzer inmiddels laten weten, dat die “niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming.” !!

Stop5GNL vraagt U om met een donatie bij te dragen in de advocaatkosten voor deze belangrijke rechtszaak.  

Contact: info@stop5gnl.nl                5G-Manifest van Nederlandse artsen

Persbericht 27 november 2020:

STOP5GNL: Hoger Beroep tegen de Staat

De volksgezondheid in de vuurlinie.

Stop5GNL ontving op 24 november de Memorie van Antwoord van de Staat op haar Hoger Beroep-grieven. De Memorie bevatte geen positief woord over de volksgezondheid en vooral veel pogingen de rechtszaak ongeldig te verklaren.

Het advies van de Gezondheidsraad van 2 september inzake de risico’s van het 5G netwerk laat een andere en nieuwe toon horen. Zelfs de private ICNIRP, met aangetoonde hechte banden met de Telecom en ICT industrie, wordt niet meer als doorslaggevende maatstaf voor blootstelling aan zenderstraling gezien. De Gezondheidsraad acht gezondheidsschade beneden de thermische richtlijnen wel degelijk mogelijk.

Hoog tijd dat de media en bevolking zich laten horen, voordat de uitrol van 5G onomkeerbare vormen gaat aannemen.

Op 10 december krijgt een Kamercommissie van Prof dr Hans Kromhout tekst en uitleg over het 5G advies. Dat de regering de adviezen gaat opvolgen is zeer gewenst, opdat het Hoger Beroep meer kan worden dan een poging van de Staat om het proces ongeldig te pleiten of aan te voeren dat de Staat niet anders kan dan de EU-verplichtingen uit te voeren.

Het Kort Geding was gestart in november 2019, ruim voor de veiling van de 5G- frequenties en ook ruim voor het advies dat de Gezondheidsraad over 5G zou uitbrengen. Door vertragingen vond de zaak later plaats. Ook nu weer is er sprake van uitstel en vertraging. Dit terwijl 26 GHz-testen al worden aangekondigd en de Telecomwet langs magere democratische paden van kracht gaat worden. Burgers en gemeenten  hebben het nakijken.

Wij schreven al dat we ons gesteund voelen door het 5G advies van de Gezondheidsraad. De Regering en Staat lijken die niet te eerbiedigen: ondanks het advies om de 26 GHz frequentie vooralsnog niet uit te rollen zijn de proeftesten daarvoor al vrijgegeven!

Volg de zaak op: www.stop5gnl.nl

Help de Stichting met een donatie: https://www.stop5gnl.nl/doneren/

Artsenappèl: https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/

Persbericht 30 september 2020:

STOP5GNL – Hoger Beroep grieven zijn ingediend

De memorie van grieven zijn maandag 28 september bij de griffie ingediend.
De rechter zal vaststellen wanneer het hoger beroep dient, waarschijnlijk medio november.

In het Kort Geding van 25 mei 2020 werden de eisen van de Stichting Stop5GNL onterecht afgewezen. De voorzieningenrechter heeft zich in haar oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie. De rechter oordeelde onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang ze zich aan deze richtlijnen houden. Een degelijke wetenschappelijke basis voor deze richtlijnen ontbreekt echter.

Wij voelen ons gesteund door het advies van de Gezondheidsraad 2020

Zij stellen:

  • Gezondheidsschade door 5G is niet uit te sluiten.
  • Wij kunnen geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
  • Er is nog geen erkende meetmethode voor 5G.
  • Wachten met de 26 GHz-frequentie: er is geen onderzoek naar gedaan.
  • Het is onduidelijk hoe hoog de geaccumuleerde blootstelling van individuen zal zijn na uitrol van 5G.
  • Meer onderzoek en monitoring is nodig.

De NOS en de media melden slechts dat de uitrol van 5G kan doorgaan, maar dat er wel meer onderzoek nodig is.

Help de Stichting met een donatie

Donaties zijn nog steeds nodig om de proceskosten in het kort geding te betalen en het hoger beroep te kunnen voeren.
U kunt ons financieel steunen via: https://www.stop5gnl.nl/doneren/
e-mail info@stop5gnl.nl

Artsenappèl. https://www.stop5gnl.nl/5g-manifest-van-nederlandse-artsen/

Video boodschap https://vimeo.com/463396765

Persbericht 23 juni 2020:

Stichting STOP5GNL gaat in hoger beroep tegen uitspraak in kort geding

Op 17 juni jl. is het hoger beroep tegen de uitspraak van 25 mei jl. in kort geding officieel ingediend. De voorzieningenrechter heeft onze eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens ons absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s.

De voorzieningenrechter heeft zich in haar oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die oogkleppen op hebben en zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie. De rechter oordeelt onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang ze zich aan deze richtlijnen houden.

Toepassing voorzorgsbeginsel

Volgens Stop5GNL zijn er wel degelijk gezondheidsrisico’s te verwachten, ook al houdt de overheid zich aan de richtlijnen. Stop5GNL heeft in kort geding een groot aantal peer reviewed onderzoeken afkomstig van gerenommeerde instituten ingebracht, die gezondheidsschade aantonen. Er is dus een grote wetenschappelijke onzekerheid, wat onmiskenbaar vraagt om toepassing van het voorzorgsbeginsel, waar de rechter in de uitspraak duidelijk een verkeerde uitleg aan geeft. Het is opmerkelijk dat onderzoeken van de onafhankelijke wetenschappers en kritieken van instituten – genoemd in de dagvaarding en pleitnota – buiten beschouwing worden gelaten door de rechter. 

ICNIRP nauwe en bewezen banden met industrie

Bovendien is de ICNIRP – in tegenstelling tot wat de rechter aangeeft – niet onafhankelijk en niet betrouwbaar. Dit blijkt uit een rapport van 18 juni jl. van twee Europarlementariërs. Hierin staat dat de nieuwe ICNIRP-richtlijnen sterk zijn beïnvloed zijn door de Telecom en er nauwe en bewezen banden en belangenconflicten van veel ICNIRP-leden zijn met de industrie. Lidstaten sluiten eenvoudigweg de ogen voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen, zoals we precies hetzelfde scenario gezien hebben in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden, zo staat in het rapport. https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf 

Kritische wetenschappers aangevallen 

Verder is het zo dat kritische wetenschappers die tot onwelgevallige conclusies komen aangevallen en gebagatelliseerd worden door pseudowetenschappers van de industrie. Dit staat in een recent artikel van 3 juni jl. in de Telegraaf waarin goed zichtbaar wordt wat de invloed is van de industrielobby, en dat zij gebaat zijn bij berichtgeving die hen helpt bij een soepele uitrol van 5G. https://www.telegraaf.nl/lifestyle/912166622/oorlog-om-5-g-opvallende-groep-wetenschappers-roert-zich

We zien het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Zodra we weten wanneer het hoger beroep dient, zullen we u informeren.

MEER WETEN OVER HET HOGER BEROEP?
e-mail info@stop5gnl.nl

Voor meer informatie zie www.stop5gnl.nl

 

Persbericht 22 mei 2020:

Uitspraak kort geding stichting STOP5GN op 25 mei a.s.

Op 25 mei a.s. zal om 11 uur uitspraak gedaan worden in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat. 

Op 4 mei jl. heeft de zitting plaatsgevonden in het kort geding dat stichting Stop5GNL heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De rechtbank heeft drie weken de tijd genomen om te beslissen in deze zaak. De uitspraak zal worden gedaan op 25 mei a.s. om 11 uur. Stichting Stop5GNL zal hierbij in de rechtbank aanwezig zijn.

Informatie over de zitting:

MEER WETEN OVER HET KORT GEDING? NEEM CONTACT OP MET:

voor meer informatie zie www.stop5gnl.nl

Persbericht 21 april 2020:

Kort geding Stichting Stop5GNL tegen Nederlandse staat.

Het kort geding tegen de uitrol van 5G – waarvan de zitting gepland staat voor 21 april a.s. – gaat door. De rechtbank heeft het kort geding als zeer urgent is aangemerkt en er zal dus worden doorgeprocedeerd. Wel is de zitting – door de sluiting van de meeste rechtbanken in verband met de uitbraak van het coronavirus – afgelast en de procedure zal geheel schriftelijk worden gevoerd.

Voor stichting Stop5G Nederland is het goed nieuws dat de procedure doorgaat en dat deze als zeer urgent is aangemerkt. De uitrol van 5G en de veiling van de frequenties gaan namelijk onverminderd door, ondanks het uitbreken van het coronavirus waardoor het gehele maatschappelijke leven plat is komen te liggen. Op dit moment rept de media vooral van zendmastbranden en corona in relatie tot 5G maar dit – al lijkt het spannend nieuws – leidt volgens Stop5GNL enorm af van het echte verhaal.

Stop5GNl heeft in een verklaring expliciet afstand genomen van de zendmastbranden en geeft aan dat zij volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtstaat werkt en juist via legale wegen haar recht wil halen. Tegelijkertijd vraagt zij zich af of 5G hiermee in verband kan worden gebracht en er niet te snel conclusies worden getrokken nu absoluut niet vaststaat hoe de branden zijn ontstaan.

Het echte verhaal dat verteld moet worden is dat er geen corona nodig is om aan te tonen dat het onrechtmatig is om 5G uit te rollen. Het verband met corona is niet aangetoond en komt in onze dagvaarding ook niet voor. Wat wél voorkomt zijn tal van onderzoeken die schadelijke effecten aantonen en het feit dat de richtlijnen die nu gehanteerd worden en ons veiligheid zouden moeten bieden alleen gebaseerd zijn op opwarmingseffecten en ons niet afdoende beschermen.

Dit zegt ook Prof. dr. ir. Kromhout, voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad die zich onlangs kritisch uitgelaten heeft over 5G: “Hij noemt het ’wel bijzonder’ dat de ICNIRP-normen ’zó veel zegkracht hebben gekregen in Europa’ en stelt dat alléén kijken naar warmte niet genoeg is. „Als je ziet dat onder het niveau van 1 graad opwarming, wat ICNIRP aanhoudt, toch allerlei effecten optreden, moet je op een gegeven moment een stapje verder gaan. Hij zegt ook: “Je moet de industrie niet zomaar haar gang laten gaan. Weldoordachte afwegingen vooraf – zegeningen versus risico’s – zijn ook in dit dossier noodzakelijk.” https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g

In Zwitserland en Slovenië en verschillende gemeenten in Italië is inmiddels besloten 5G vanwege de gezondheidsrisico’s voorlopig niet uit te rollen. Ook Frankrijk, Portugal, Spanje en Oostenrijk stellen de veiling en de uitrol tot nader order uit.

Voor de volledig tekst van de dagvaarding zie https://www.stop5gnl.nl/wpcontent/uploads/2020/02/Dagvaardinginkortgeding.pdf

MEER WETEN OVER HET KORT GEDING? NEEM CONTACT OP MET:

info@stop5gnl.nl  

voor meer informatie zie www.stop5gnl.nl